§ 1

GWARANCJA

Gwarant udziela gwarancji jakości wykonania i jakości użytych materiałów:

 1. Na elementy konstrukcyjne mebla oraz pozostałe elementy i materiały na okres 3 lat od daty zakupu, chyba że w opisie produktu zaznaczono dłuższy okres lub wykupiłeś usługę przedłużenia okresu gwarancji.

§ 2

WARUNKI GWARANCJI

Warunkiem uznania reklamacji w okresie gwarancyjnym jest stosowanie się do załączonej do wyrobu INSTRUKCJI OBSŁUGI, dostępnej także na stronie sklep.kreatywnestolarstwo.com, a w szczególności:

 1. Systematyczne czyszczenie i konserwacja produktu środkami przeznaczonymi do tego typu mebli zgodnie z zaleceniami ujętymi na opakowaniu oraz w instrukcji użytkowania mebla,
 2. Utrzymywanie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniu (15-30ºC),
 3. Utrzymywanie odpowiedniej wilgotności powietrza w pomieszczeniu (45-65%),
 4. Użytkowania produktu w warunkach przeciętnego oświetlenia sztucznego i naturalnego, stosowanie zastrzeżeń zawartych w instrukcji,
 5. Nieobciążania produktów w sposób, który mógłby spowodować ich uszkodzenie mechaniczne,
 6. Systematyczna, przeprowadzana co 2 miesiące, konserwacja połączeń mechanizmów metalowych (np. mechanizm prowadnicy stołu, obrotowej podstawy krzesła) przy pomocy środków konserwująco-smarujących, np. silikonu technicznego.
 7. Mebli nie należy ustawiać w odległości mniejszej niż 1m od źródeł czynnego ciepła takich jak grzejniki czy promienniki oraz w odległości mniejszej niż 2m od źródeł czynnego ciepła takich jak kominki czy różnego rodzaju piece.
 8. Wszelkie zabrudzenia powinny być natychmiast usuwane!
 9. Do czyszczenia blatu stołu powinno się stosować suchą szmatkę, ewentualnie preparat taki jak np. PRONTO®
 10. Użytkowanie mebli wyłącznie wewnątrz budynków
 11. Do pisania itp. prosimy zawsze używać podkładów, aby na powierzchni nie powstały zarysowania
 12. Meble powinny być ustawiane na poziomym podłożu, w przeciwnym razie ulegną odkształceniu, dostosowując się do nierówności podłoża

§ 3

NATURALNE CECHY MEBLI TAPICEROWANYCH I DREWNIANYCH, NIESTANOWIĄCE ICH WAD

Przedmiotem reklamacji nie mogą być:

 1. Zużywające się ślizgi (zakończenia) nóg krzeseł, zarówno te z tworzywa sztucznego jak i z filcu
 2. Charakterystyczne właściwości tkanin, takie jak: naturalne cienie, marszczenia, układanie i zaczesywanie runa
 3. Różnice w usłojeniu lub w odcieniu elementów drewnianych
 4. Niewielkie zmiany w miękkości i w sprężystości poduch oparcia, poręczy i siedzisk, pofałdowania oraz zmarszczenia materiałów, mechacenie, kurczenie się lub płowienie tkanin
 5. Naturalne odgłosy wydawane przez elementy mebla lub jego podzespoły
 6. Odbarwienia będące wynikiem działania światła słonecznego, chemikaliów nie przewidzianych do konserwacji wyrobów tego typu
 7. Przetarcia i zarysowania spowodowane ingerencją mechaniczną (uderzenie twardym przedmiotem jak np. miotła czy odkurzacz, intensywne ocieranie o inny przedmiot np. podczas przeprowadzki), pęknięcia, odkształcenia i wyłamania spowodowane niewłaściwą eksploatacją
 8. Mikropęknięcia będące efektem naturalnej pracy materiału jakim jest lite drewno
 9. Naturalnie zachodzące zmiany w barwie drewna i połyskowości lakieru.
 10. Odbarwienia drewna spowodowane działaniem substancji innych niż spożywcze (odświeżacze powietrza, kwasy, rozpuszczalniki, farby i barwniki) i temperaturą powyżej 100 st. C (np. rozgrzana patelnia)
 11. Odbarwienia spowodowane mechanicznymi uszkodzeniami powłok lakierowych
 12. Różnice w barwie i rysunku poszczególnych elementów mebla będące cechą charakterystyczną materiału, jakim jest drewno
 13. Naturalnie zużywające się powłoki lakierowe, co może się objawiać delikatnym wybłyszczeniem czy powierzchniowymi zarysowaniami
 14. Zarysowania mechaniczne, spowodowane np. przesuwaniem niektórych przedmiotów twardych po stole, zarysowania wywołane sztućcami czy przyborami piśmienniczymi
 15. Odpryskujące powłoki lakierowe w wyniku wcześniejszych uszkodzeń mechanicznych
 16. Użytkowanie mebla w sposób nieprawidłowy i w niewłaściwych warunkach
 17. Szkody i usterki spowodowane przez zwierzęta
 18. Różnice w odcieniu mebli pochodzących z różnych zamówień, nieznaczne różnice w wyglądnie i wykonaniu mebli pochodzących z różnych zamówień, charakterystyczne dla mebli wykonywanych ręcznie
 19. Wady i uszkodzenia w wyniku których obniżono cenę wyrobu
 20. Uszkodzenia mechaniczne stwierdzone po odbiorze produktu przez Klienta

§ 4

UTRATA GWARANCJI

Utrata uprawnień gwarancyjnych ma miejsce w następujących przypadkach:

 1. Brak czyszczenia i konserwacji produktu skutkującego jego widocznym zaniedbaniem i zanieczyszczeniem,
 2. Czyszczenie i konserwacja środkami innymi niż zalecane przez gwaranta lub niezgodnie z instrukcją na opakowaniu (szczególnie zbyt częste i mocne wycieranie lub konserwacja bez gruntownego czyszczenia),
 3. Użytkowanie produktu niezgodnie z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI
 4. Zbyt intensywne oświetlenie światłem słonecznym lub sztucznym,
 5. Zabarwienie odzieżą lub innymi barwnikami,
 6. Użytkowanie produktu w pomieszczeniu, w którym temperatura jest niższa niż 15ºC lub wyższa niż 30ºC,
 7. Użytkowanie produktu w pomieszczeniu o wilgotności mniejszej niż 45% lub wyższej niż 65%,
 8. Zalanie produktu wodą lub inną cieczą (np. kwasami, barwnikami, płynami do pielęgnacji ciała),
 9. Stwierdzenie wykonania naprawy lub poprawek we własnym zakresie, bez uprzedniej zgody gwaranta
 10. Uszkodzenie mechaniczne (np. spowodowane przez zwierzęta, nadpalenia papierosem),
 11. Szkód spowodowanych niewłaściwym przewożeniem lub przenoszeniem wyrobu.

Uwaga!

Gwarant nie odpowiada za straty moralne, materialne, utracone zarobki lub inną postać utraconych korzyści poniesionych przez nabywcę produktu w związku z ewentualną wadą zakupionego produktu.

§ 5

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Kupujący na mocy gwarancji powinien zgłosić ją u Sprzedającego (w miejscu zakupu) wraz z dokumentacją dotyczącą zakupu (dowód zakupu, paragon lub faktura, druk zamówienia) oraz kartą gwarancyjną.
 2. Kupujący wraz ze Sprzedającym sporządzą zgłoszenie przyjęcia reklamacji, które zostanie przesyłane do Gwaranta.
 3. Po przyjęciu zgłoszenia serwis Gwaranta lub Reprezentant Gwaranta w terminie do 14 dni kalendarzowych odniesie się do zasadności zgłoszenia oraz ustali z Kupującym dalszy tok postępowania. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Gwarant uzgodni z Kupującym sposób i terminy dalszego postępowania, które uzależnione są od miejsca zamieszkania zgłaszającego reklamację i rodzaju wady.
 4. Wada produktu zostanie usunięta według decyzji Gwaranta, poprzez naprawę lub wymianę produktu na nowy. Produkt podlega wymianie na wolny od wad w razie czterokrotnej naprawy tego samego elementu.
 5. W razie dokonania naprawy produktu, okres gwarancji na naprawiony element ulega przedłużeniu o czas naprawy tego elementu. Okres gwarancji na pozostałe elementy nie ulega przedłużeniu. W razie wymiany produktu na nowy, okres gwarancji biegnie na nowo.
 6. Jeżeli identyczne materiały nie są dostępne w czasie naprawy, Gwarant zastrzega sobie prawo zastąpienia materiałów innymi o tej samej jakości oraz porównywalnych walorach. W przypadku zmian konstrukcyjnych Gwarant będzie dokonywał naprawy zgodnie z nowszą, dostępną w chwili naprawy, technologią.
 7. W przypadku wycofania materiału obiciowego Gwarant ma obowiązek, po uzgodnieniu z Kupującym, zastąpienia materiału innym, o takiej samej lub wyższej jakości i porównywalnej cenie.
 8. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności produktu z umową.